Lid worden?        Privacy

 
   

Statuten      Huishoudelijk Reglement     Privacyreglement

 

 

Pagina's

Home                                     
Over ons
Documentatie                     
                  
 

 Bewonersvereniging Wheredijk
Vestigingsplaats Purmerend
 KvK nr. 58597131
 NL70 INGB 0006 7898 27

 
 
 

Contact

 

Het begrip woonboot        Wonen op het water

Over ons

De Bewonersvereniging Wheredijk is in februari 2013 opgericht naar directe aanleiding van een in oktober 2012 door Stadsverwarming Purmerend (SVP) aan de bewoners van de Wheredijk meegedeelde noodzaak om in 2014 de levering van warmte via de bestaande leidingen te moeten beŽindigen.

In reactie hierop werd door de bewoners een contactgroep van zes personen gevormd voor verder overleg met SVP. In de praktijk bleek dit beperkingen met zich mee te brengen. De contactgroep was namelijk niet bevoegd om namens de bewoners te onderhandelen. Er moest dus een juridische eenheid worden gevormd. Na overleg is door de bewoners besloten om te kiezen voor een verenigingsvorm, die met de oprichtingsvergadering op 4 februari 2013 zijn beslag kreeg en waarin een voorlopig bestuur werd benoemd.

Tijdens de eerste algemene ledenvergadering, op 6 mei 2013, is een vast bestuur voor de vereniging gekozen bestaande uit zeven personen. Alle bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en treden af volgens een door hen op te stellen rooster. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. De leden van het bestuur verdelen onderling de werkzaamheden en wijzen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, zijnde het dagelijks bestuur.

Inmiddels is de Bewonersvereniging Wheredijk meer dan een verzameling mensen die zich met een bepaald doel georganiseerd hebben. De vereniging is uitgegroeid tot een belangenorganisatie die, onder meer, de cohesie onder de dijkbewoners heeft vergroot. Mede doordat al 95% van hen lid is, kan de vereniging een grotere rol in het maatschappelijk leven spelen dan een individu dat zal kunnen. Daarmee is de basis gelegd voor positieve ontwikkelingen in de leef- en woonomgeving van haar leden.

 


 

 
       
   

© BVW                Disclaimer