Lid worden?        Privacy

 
   

  Om een document in te zien, klikt u hieronder op de verwijzing ervan. Het wordt dan geopend in een nieuw venster

 

 

Pagina's

Home                                      
Over ons                                
Documentatie
 
 
 

 Bewonersvereniging Wheredijk
 Vestigingsplaats Purmerend
 KvK nr. 58597131
 NL70 INGB 0006 7898 27

 
 
 

Contact

 

Het begrip woonboot        Wonen op het water


Documentatie
 

Informatie

 

Vergaderstukken BVW

 


2022-03-04 Brief HHNK m.b.t. watervergunning en huur
2022-02-02 E-mail HHNK m.b.t. parkeren in de tuin
2022-01-13 Brief HHNK m.b.t. opruimen vuil
2022-01-13 Reactie HHNK op ons verzoek om mediation (per mail)
2021-12-16 Brief HHNK van 16 dec in antwoord op onze brief van 2 dec
2021-11-29 Brief HHNK aan bestuur BVW m.b.t. huurovereenkomsten
2021-11-24 Gemeenteblad m.b.t. maximum belasting Wheermolenbrug
2021-11-22 Brief HHNK m.b.t. watervergunning en huurovereenkomsten
2021-10-21 Aanbiedingsbrief Watervergunning
2021-07-15 Sjabloon huurovereenkomst ligplaats_HHNK
2021-06-00 Persbericht LWO
2021-05-31 Vergunning ponton en draglineschotten Wheredijk_HHNK
2021-05-27 Aanalyse huurovk door Habitat Advocaten
2021-04-29 Vergunning ponton en draglineschotten Wheredijk_HHNK
2021-04-21 Warmteleveringsovereenkomst en addendum_SVP
2021-04-06 Vergunning leggen ponton Wheredijk 100_HHNK
2021-03-31 Vergunning verwijderen en leggen kabels Wheredijk_HHNK
2021-03-31 Vergunning verwijderen en leggen kabels Wheredijk_HHNK
2021-03-29 Vergunning verwijderen en leggen leiding Wheredijk_HHNK
2021-03-29 Vergunning leggen kabels Wheredijk_HHNK
2021-03-08 Infobrief werkzaamheden Wheredijk_HHNK
2021-03-08 Omgevingsvergunning woonboot (Gem. P'end)
2020-03-00 Artikel over Ans Kooijman in VLOT
2021-02-24 Verleende vergunning Wheredijk
2021-01-27 Vaststelling Projectplan Verbetering Wheredijk
2021-01-27 Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Wheredijk 56 tm 2021-01-13 Aanvraag omgevingsvergunning Wheredijk (HHNK)
2020-12-30 Tarieven stadsverwarming 2021
2020-12-22 Verordening heffing roerende zaakbelasting
2020-12-15 Verordening wegenheffing 2021 (HHNK)
2020-12-15 Verordening watersysteemheffing 2021 (HHNK)
2020-12-15 Verordening verontreinigingsheffing 2021 (HHNK)
2020-12-15 Verordening zuiveringsheffing 2021 (HHNK)
2020-12-00 Bootbewoners: gewone Amsterdammers
2020-11-24 Verordening heffing en invordering van afvalstoffenheffing
2020-11-20 Verordening heffing en invordering van reinigingsrechten
2020-11-20
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing
2020-11-11 Introductie slimme warmtemeter_SVP
2020-07-17 Voorkeursalternatief verbetering Wheredijk_RPS
2020-07-08 Projectplan Waterwet verbetering boezemkade Wheredijk
2020-04-05 Uitleg aftreden Hans en Bert
2020-02-07 Onderhoud aan uw waterleidingnet
2020-01-30 Meting t.b.v. dijkversterking Wheredijk
2020-01-29 Participatieplan, versie BVW
2020-00-00 Een zienswijze indienen bij HHNK
2020-00-00 Nadeelcompensatie_HHNK
2019-11-01 Participatieplan HHNK
2019-06-19 Brief Solar Sport One m.b.t. Solar Challenge 2019
2019-05-22 Toestemmingsbrief gebruik vaarwegen_Solarwedstrijd
2019-03-12 Financieel overzicht 2018
2019-03-12 Beleidsregels watervergunningen 2017
2019-02-12 Tariefinformatie Stadsverwarming Purmerend
2019-01-08 'Honderden in verzet tegen dijkversterking'

2019-12-29 SVP rekent maximaal tarief ACM door in 2019
2018-12-21 Laatste poging bewoners om Markermeerdijken te redden
2018-12-28 Verordening heffing en invordering roerende zaak belasting
2018-11-27 Verbetering Markermeerdijken_Dagblad Waterland
2018-11-06 Uitnodiging informatieavond onderdijkse bewoners
2018-10-18 Innovatieve dijkstabilisator
2018-07-15 BVW schets eindsituatie verbetering Wheredijk
2018-07-00 Brochure vergunningvrij bouwen
2018-06-19 IdeeŽn HHNK herinrichting Wheredijk (profielen)
2018-06-19 IdeeŽn HHNK herinrichting Wheredijk (ligplaatsen)
2018-04-00 Verbetering boezemkade Wheredijk
2018-03-00 Wet verduidelijking in werking getreden (artikel uit 'Vlot')
2018-01-28 Chronologisch overzicht stadverwarmingsproject
2018-01-01 Wet verduidelijking voorschriften woonarken
2017-12-00 Grensgeschil (artikel uit 'Vlot Magazine')
2017-09-27 Voorstel hondenbeleid Wheermolen
2017-09-00 Kan ik mijn ligplaatsvergunning verkopen?
2017-08-00 Verjaring en grondzaken
2017-07-03 Vaar- en verkeershinder door renovatie Wheermolenbrug
2017-06-00 Onverkoopbaar door havenvisie
2017-05-16 Hoe kan ik bezwaar maken tegen een bestemmingsplan
2017-03-16 Huishoudelijk Reglement BVW
(gewijzigde versie)
2017-03-00 Bouwbesluit en nieuwe wet
2016-10-00 Keur 2016 (HHNK)
2016-10-00
Algemene regels bij de Keur 2016 (HHNK)
2016-04-13 Flyer langzaam varen
2016-03-23 Wetsvoorstel verduidelijking voorschriften woonboten
2016-01-21 Bewonersbrief Klein Where
2015-11-16 Principeschets stadsverwarming Wheredijk oost
2015-10-07 Uitnodiging Inloopavond Klein Where

2015-09-00 Woonboten en het bouwbesluit: Nieuwe regels
2015-05-18 Uitnodiging bijeenkomst op 4 juni 2015
2014-12-16 Afval in wegberm
2014-10-00 Ontwikkeling Nationaal beleid woonboten 1918-2000
2014-09-10 Bijlagen bij agenda Klein Where Comm.Stedelijk Beheer
2014-09-00 Bouwwerk of niet? (artikel uit 'Vlot Magazine')
2014-08-11 Aankondiging baggerwerkzaamheden Where
2014-07-14 Archeologisch onderzoek ontwikkeling De Where
2014-04-15 B&W Wormerland: Advies liggeld HHNK met bijlagen
2013-12-00 Infoblad SVP m.b.t. de Warmtewet
2013-06-21 Statuten BVW
2013-06-17 Warmtewet
2013-06-00 Artikel m.b.t. de discussienota wonen op water
2013-05-21 Rapport "Vaste grond onder de voeten" van BiZa
2013-03-13 Toelichting legger regionale waterkeringen
2012-11-13 Ontwerp Discussienota Beleid Wonen op Water (HHNK)
2011-05-11 Verhuur ligplaatsen woonboten vrijgesteld van btw
2010-01-05 Nota historische woonschepen Purmerend 2009
2006-03-07 Verkeersmaatregelen Wheredijk
2005-12-00 Waterplan Purmerend 2006-2015
2005-07-13 Verslag informatieavond door HHNK

2004-08-04 Maatvoering woonboten
2004-08-04 Vrijstelling ex artikel 19, lid 2 WRO
2001-11-09 Onderhoudssituatie binnentalud Wheredijk
2000-12-21 Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten
2000-09-22 NNC artikel over optreden waterschap tegen woonschepen
2000-09-20 Activiteiten langs de Wheredijk
2000-09-18 Woonschepen Wheredijk
2000-09-05 NNC artikel over overtreden regels woonarken Wheredijk
2000-06-14 Voorstel aan B&W m.b.t. woonschepen Wheredijk
1996-11-29 Werkzaamheden Wheredijk
1993-04-13 Werkzaamheden aan stadsverwarming
1990-09-12 Plaatsen filter stadsverwarmingsunit
1991-09-03 Bewonersvergunning woonschepen
1990-11-00 Onderhoudscontract stadsverwarming
1990-06-28 Besluit tarieven stadsverwarming
1990-02-22 Besluit tarieven stadsverwarming
1989-09-28 Besluit tarieven stadsverwarming
1989-04-03 Riolering Wheredijk
1989-01-00 Beheercontract rioleringaansluiting
1988-12-00 Onderhoudscontract individuele stadsverw.installaties
1988-12-00 Aansluitgegevens stadsverwarming
1988-11-08 Energievoorziening woonarken

1988-10-25 Aanleg CAI Wheredijk
1988-10-07 Berioleren woonboten
1983-11-00 Liggeld
1983-02-21 Maken werken boezemkade
1982-11-00 Liggeld
1981-11-00 Liggeld

1981-11-00 Bestemmingsplan Wheermolen 1981
1981-08-00 Algemene voorwaarden stadsverwarming
1981-04-02 Wijziging ligplaatsvergunning
1981-00-00 Woonschepennnota
1980-12-00 Liggeld
1979-08-00 Verkorte reactie op resultaten inspraak
1979-06-00 Bewoners in de Wheer II
1978-12-18 Liggeld
1978-09-20 Inspraak nieuw bestemmingsplan Wheermolen
1919-08-07 Tekst gewijzigde wet op woonwagens en woonschepen
1919-07-28 Reglement op woonwagens en woonschepen
1918-07-26 Wet op de Woonwagens en Woonschepen van 1918
1915-01-00 Vooraankondiging regeling betr. woonwagens en -schepen
1900-00-00 Aanvraagformulier woonvergunning provincie Noord-Holland
 

 

E-mails commissies

 


2020-09-27 Voorwaarden deelname BLV (Comm. BLV)
2020-09-22 Uitnodiging BLV (Comm. BLV)
2020-09-16 Voorbereiding BLV (Comm. BLV)
2020-09-16 Gebruik e-mailbestand (Comm. BLV)
2020-09-13 VerenigingsfinanciŽn (Comm. BLV)
2020-09-12 CoŲrdinator Commissie BLV

 


2020-09-28 Kort verslag Bijzondere ledenvergadering
2019-04-01 Conceptverslag van de ALV van 2019
2019-04-01 Overzicht overleggen bestuur
2019-04-01 Bestuurlijk jaarverslag 2019
2019-04-01 Financieel jaarverslag 2019
2019-03-27 Visie feedback 2018
2018-07-02 Uitgewerkte schetsen uit de ledenraadpleging

2018-07-02 Verslag van de ledenraadpleging
2018-02-26 Verslag van de ALV van 2018

2018-02-26 Inventarisatie kansen/bedreigingen ALV 2018
2018-02-12 Bestuurlijk jaaroverzicht 2018
2018-02-12 Financieel jaaroverzicht 2018

2017-03-18 Aangepaste begroting 2017
2017-03-16 Notulen van de BLV van 16 maart 2017
2017-03-16 Notulen van de ALV van 2017
2017-03-00 Bestuurlijk jaarverslag 2017
2017-03-16 Financieel jaarverslag 2017
2016-05-09 Notulen van de ALV van 2016
2016-04-21 Financieel jaarverslag 2016
2016-04-11 Bestuurlijk jaarverslag 2016
2015-06-04 Notulen van de ALV van 2015
2015-06-04 Bewonersbijeenkomst SVP
2015-05-29 Bestuurlijk jaarverslag 2015
2014-09-16 Verslag van het overleg met de Wijkkerngroep
2014-04-30 Notulen van de ALV van 2014
2014-04-20 Bestuurlijk jaarverslag 2014
2014-01-09 Kort v
erslag bijeenkomst SVP en BVW
2013-05-06 Notulen van de ALV van 2013
2013-02-04 Notulen van de oprichtingsvergadering van de BVW
2012-10-15 Verslag van de bewonersbijeenkomst met SVP
 

Nieuwsbrieven


2022-03-14 Nieuwsbrief BVW maart
2022-02-03 Nieuwsbrief BVW februari
2022-01-15 Nieuwsbrief BVW van 15 januari
2021-12-28 Nieuwsbrief BVW van 28 december
2021-12-15 Nieuwsbrief BVW december
2021-11-21 Nieuwsbrief BVW van 21 november
2021-11-05 Nieuwsbrief BVW november
2021-10-26 Nieuwsbrief BVW 26 oktober 2021
2021-10-22 Nieuwsbrief BVW 22 oktober 2021
2021-10-07 Nieuwsbrief BVW oktober
2021-07-10 Nieuwsbrief BVW 10 juli 2021
2021-07-07 Nieuwsbrief BVW 7 juli 2021
2021-06-21 Nieuwsbrief BVW 21 juni 2021
2021-06-11 Nieuwsbrief BVW 11 juni 2021
2021-05-19 Nieuwsbrief BVW 19 mei 2021
2021-05-04 Nieuwsbrief BVW 4 mei 2021
2021-03-09 Nieuwsbrief BVW maart 2021
2021-02-04 Nieuwsbrief BVW 4 februari 2021
2021-01-21 Nieuwsbrief BVW 21 januari 2021
2021-01-09 Nieuwsbrief BVW 9 januari 2021
2021-01-03 Nieuwsbrief BVW 3 januari 2021
2020-12-18 Nieuwsbrief BVW 18 december 2020
2020-12-03 Nieuwsbrief BVW 3 december 2020
2020-11-14 Nieuwsbrief BVW november 2020
2020-10-21 Nieuwsbrief BVW oktober 2020
2020-10-08 Nieuwsbrief en ontwerp projectplan_HHNK
2020-08-27 Nieuwsbrief BVW augustus 2020

2020-06-22 Nieuwsbrief BVW juni 2020
2020-05-28 Nieuwsbrief BVW mei 2020
2019-06-03 Nieuwsbrief BVW juni 2019
2018-12-21 Nieuwsbrief BVW december 2018
2018-08-03 Nieuwsbrief BVW augustus 2018
2018-08-00 Nieuwsbrief LWO 2018-2
2018-06-26 Nieuwsbrief BVW juni 2018
2018-05-19 Nieuwsbrief BVW mei 2018

2018-02-12 Nieuwsbrief BVW februari 2018
2018-01-26 Nieuwsbrief BVW januari 2018
2017-10-20 Nieuwsbrief BVW oktober 2017
2017-07-05 Nieuwsbrief BVW juli 2017
2017-07-05 Nieuwsbrief BVW juli 2017
2017-06-00 Nieuwsbrief SVP m.b.t. vervanging leidingen
2017-05-18 Nieuwsbrief BVW mei 2017
2017-02-13 Nieuwsbrief BVW februari 2017
2017-01-00 Nieuwsbrief Klein Where nr.4

2016-12-00 Nieuwsbrief BVW december 2016
2016-09-00 Nieuwsbrief Klein Where nr.3
2016-06-23 Nieuwsbrief Klein Where nr.2

2016-04-17 Nieuwsbrief BVW april 2016

2016-04-11 Nieuwsbrief gemeente groenplan Klein Where
2016-03-30 Nieuwsbrief BVW maart 2016
2015-12-31 Nieuwsbrief BVW 31 december 2015
2015-12-16 Nieuwsbrief BVW 16 december 2015
2015-10-23 Nieuwsbrief BVW oktober 2015
2014-09-23 Nieuwsbrief BVW 23 september 2014
2014-09-22 Nieuwsbrief BVW 22 september 2014
2014-09-08 Nieuwsbrief BVW 8 september 2014
2014-07-00 Nieuwsbrief SVP m.b.t. vorderingen werkzaamheden

2014-04-28 Nieuwsbrief SVP m.b.t. vorderingen werkzaamheden

2013-12-05 Nieuwsbrief SVP m.b.t. aanpak vervangen leidingen
2013-10-14 Nieuwsbrief BVW oktober 2013
 

E-mails van het bestuur aan de leden


2021-04-07 Addendum SVP
2021-03-31 Addendum SVP
2021.03-30 Ledenraadpleging
2021-03-26 Overeenkomst SVP niet ondertekenen
2021-01-08 Verkiezingen
2020-09-30 Zienswijze plan hoogheemraadschap
2020-09-26 BLV niet door ons georganiseerd
2020-09-10 Spanning verminderen
2020-09-08 Verdediging bestuur
2020-08-31 Jaarvergadering en verkiezingen
2020-04-23 Nieuwe bestuursleden gevraagd
2020-03-29 Hans en Bert uit het bestuur
2019-04-09 Veiligheid Wheredijk
2019-03-19 Metingen Wheredijk
2019-03-14 Uitnodiging algemene ledenvergadering 2019
2019-01-28 Inhoud alleen bestemd voor leden
2019-01-09 Dievengilde slaat weer toe
2018-06-23 Solarboatrace
2018-03-14 Honden uitlaatplan
2018-03-02 Conceptverslag van de ALV van 2018
2017-03-18 Aangepaste begroting 2017
2017-03-14 Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement
2017-03-10 Uitnodiging Algemene Ledenverg. 2017
2016-04-18 Uitnodiging Algemene Ledenverg. 2016
2015-12-21 Meterstanden stadsverwarming
2015-05-20 Uitnodiging Algemene Ledenverg. 2015
2015-04-24 Niet werkende straatverlichting Wheredijk
2015-04-15 Niet werkende straatverlichting Wheredijk
2015-03-22 Verplaatsing Algemene Ledenvergadering
2015-02-26 Opnemen meter stadsverwarming
2015-02-25 Hoger verbruik stadsverwarming
2015-02-19 Verbruik stadsverwarming
2015-02-17 Informatieavond IBS De Roos
2014-09-10 Rondleiding werkzaamheden Wheredijk
2014-09-10 Opgeven voor rondleiding Wheredijk

2014-04-24 Uitnodiging Algemene Ledenverg. 2014
2014-04-17 Lekdetectie stadsverwarming
2014-01-19 Uitnodiging bewonersbijeenkomst
2013-12-14 Inventarisatie actiepunten nutsleidingen
2013-02-04 Uitnodiging oprichtingsvergadering 2013

 

Powerpoint presentaties


2019-04-01 Presentatie ALV van 2019
2018-02-26 Verbeterproject Vechtstreek Utrecht t.b.v. ALV 2018
2018-02-26 Presentatie ALV van 2018

2017-03-16 Presentatie Klein Where t.b.v. de ALV van 2017
2017-03-16 Presentatie SVP t.b.v. de ALV van 2017

2014-04-30 Presentatie SVP m.b.t. lekdetectie
2014-01-27 Presentatie SVP m.b.t. voorstel aansluiting Wheredijk
2013-12-09 Presentatie SVP m.b.t. uitvoering project
2013-05-06 Presentatie ALV van 2013
2013-02-25 Presentatie SVP m.b.t. doorgang vervangen leidingen

2013-02-04 Presentatie oprichtingsvergadering van de BVW
2012-10-15 Presentatie SVP m.b.t. beŽindiging leverantie

 

   

 
   

© BVW                Disclaimer